• Update: 22-11-2023

   

  Het college van B&W van Gennep maakt bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe locatie van voetbalvereniging Achates ter inzage legt. Dit besluit is een volgende stap om de verplaatsing van de voetbalvelden van Achates naar de noordkant van Ottersum mogelijk te maken. Gedurende 6 weken hebben inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het plan, waarna wordt bekeken of er aanpassingen nodig zijn. Vervolgens is het na deze periode aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan definitief vast te stellen.

  Clubgebouw, sportvelden en groenzone onderdeel van ontwerpbestemmingsplan

  Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een ontwerp voor het clubgebouw, de sportvelden en de groenzone. De afgelopen maanden is voetbalvereniging Achates, samen met het project Lob van Gennep, de gemeente Gennep en de eigen leden aan de slag gegaan met het vormgeven van het sportpark. Daarbij zijn keuzes gemaakt over de ligging van de velden, de locatie van het clubgebouw en de inpassing van het sportpark in de omgeving. Tijdens diverse inloopbijeenkomsten konden inwoners meedenken en wensen aandragen. Waar mogelijk zijn deze verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt.

  Participatie geeft nieuwe inzichten op het ontwerp

  De suggesties die door de omgeving werden ingebracht, hadden betrekking op een aantal zaken. Zo werd aangegeven dat bij de situering van de velden en het clubgebouw rekening gehouden moest worden met goed zicht op de velden. Verder werd de wens uitgesproken om het oefenveld dicht bij het clubgebouw te plaatsen en de mogelijkheid voor toekomstige uitbreiding van het clubgebouw open te houden. Deze suggesties hebben een plaats gekregen in het ontwerpbestemmingsplan dat nu voorligt.

  Ook werd meermaals gevraagd naar verbeterde veiligheid van de Goorseweg en een goede ontsluiting van het sportpark. De geluiden in relatie tot drukte en verkeersveiligheid uit de inloopbijeenkomsten zijn gedeeld met de gemeente. In het ontwerp van het sportpark is rekening gehouden met de verkeersveiligheid, door langzaam en snelverkeer te splitsen en autoverkeer al aan het begin van het sportpark te laten parkeren. Direct omwonenden lieten verder weten dat hinder van licht en geluid zoveel mogelijk beperkt moest worden. Hier is op ingespeeld door inpassing van een groenzone van 50 meter tussen de sportvelden en de woningen, en door het hoofdveld ver van deze woningen te situeren. Uit onderzoek blijkt dat de lichtmasten zodanig zijn gesitueerd dat het plan voldoet aan de landelijke richtlijn voor lichthinder. Daarnaast blijkt dat geluidshinder door bezoekers in het clubgebouw en de sporters op de velden ook binnen de norm blijft. De groenzone van 50 meter is voldoende om overlast van licht en geluid tot een minimum te beperken.

  Huidig sportpark maakt plaats voor groene dijk en ruimte voor de Niers

  De verplaatsing van de voetbalvelden werd in maart 2022 opgenomen in de voorkeursbeslissing voor het project Lob van Gennep. Dat is nodig om bij de huidige voetbalvelden, waar nu nog een stenen keermuur als waterkering ligt, een hogere en sterkere groene dijk aan te leggen. De verplaatsing van de voetbalvelden maakt het mogelijk om de uiterwaard te verlagen. Zo ontstaat er meer ruimte voor de Niers en ook voor natuurontwikkeling en recreatief medegebruik.

  Terinzagelegging tot en met 10 januari en inloopbijeenkomst op 7 december

  Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 30 november 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor van Gennep. Het ontwerp is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op donderdag 7 december organiseert de gemeente Gennep van 18.30 – 20.30 uur een inloopavond op het gemeentehuis van Gennep. Tijdens de inloopavond kunt u het ontwerp inzien en staan deskundigen u graag te woord om antwoord te geven op vragen over het ontwerpbestemmingsplan

 • Update:19-04-2023

   

  Beste voetbalvrienden,

   

  In de afgelopen maanden en weken zijn er de nodige stappen gezet aangaande een mogelijke verplaatsing van onze v.v. Achates. 

   

  Het is nog niet zo dat er concrete uitwerkingen beschikbaar zijn vanuit de projectgroep LOB van Gennep, maar je hebt kunnen lezen in de media dat de voorkeurslocatie zich bevindt tussen de Bredeweg en Goorseweg. Ook zijn er in de afgelopen weken verschillende mediaberichten voorbijgekomen waarin wij als v.v. Achates worden genoemd. Dit was voor ons aanleiding om tijdens de raadsvergadering van maandag 17 april 2023 gebruik te maken van het inspreekrecht. 

   

  Hier rechts kan je teruglezen wat er namens ons is voorgedragen tijdens de raadsvergadering. Mocht je de vergadering willen terugzien en horen dan verwijzen we je naar de website van de gemeente Gennep.

   

  Wij hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wij houden jullie op de hoogte als er weer nieuws is. 

   

  Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, dan kan je altijd bij een van onze bestuursleden terecht of bij de projectgroep LOB van Gennep.

   

  Met sportieve groet,

   

  Het bestuur van v.v. Achates