• Update: 17-05-2023

   

  Beste leden van Achates,

   

  We hebben goed nieuws! De afgelopen maanden is gezocht naar een potentiële nieuwe locatie voor ons sportpark en deze is gevonden. Hiermee is een belangrijke stap in de verplaatsing van Achates is gezet.

   

  Het project Lob van Gennep werkt aan de verbetering van hoogwaterveiligheid, waterstandsverlaging stroomafwaarts en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De maatregelen die hiervoor worden genomen zijn vastgelegd in de voorkeursbeslissing die de minister van Infrastructuur en Waterstaat maart 2022 heeft genomen. Om maatregelen in het Niersdal bij Ottersum mogelijk te maken dienen de voetbalvelden van V.V. Achates verplaatst te worden. Alleen dan lukt het om meer ruimte voor de Niers te creëren, een groene dijk te realiseren en natuurontwikkeling in het Niersdal te laten plaatsvinden.

   

  Besluit college van Burgermeester & Wethouders (B&W) Gennep

  In de afgelopen maanden is gezocht naar een geschikte locatie voor het nieuwe sportpark en zijn voorbereidende grondonderhandelingen gevoerd en onderzoeken verricht. Die onderhandelingen hebben inmiddels tot het gewenste resultaat geleid: er is een potentiële nieuwe locatie gevonden tussen de Goorseweg en Bredeweg. Het project Lob van Gennep heeft het college van B&W van gemeente Gennep geadviseerd om voor deze beoogde locatie volgende stappen te zetten. Het college heeft op 16 mei 2023 een positief besluit genomen over de verwerving van gronden voor de verplaatsing van sportpark Achates in Ottersum. Tevens heeft het college besloten om te starten met de voorbereiding van de noodzakelijk herziening van het bestemmingsplan.

   

  Nieuwe locatie aan de noordzijde van Ottersum

  De zoektocht naar een nieuwe locatie startte met een breed zoekgebied van de Horsestraat tot aan de Kleefseweg in Ottersum. Het gebied tussen de Goorseweg en Bredeweg in Ottersum is als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Deze locatie ligt in Ottersum, nabij de kern, is toekomstbestendig door de ligging nabij andere sportvoorzieningen, van voldoende omvang om alle faciliteiten mogelijk te maken, is ruimtelijk en stedenbouwkundig goed in te passen in de omgeving en is verkeerskundig goed ontsloten. Ook is de benodigde grond (zonder onteigening) te verwerven.

   

  Persbericht

  Ter informatie ontvangen jullie ook het persbericht dat op woensdag 17 mei 2023 met de regionale en lokale media is gedeeld en op de website https://www.lobvangennep.nl/nieuws/verplaatsing-voetbalvelden-achates-stap-dichterbij/239 is geplaatst. Het project brengt de omgeving op de hoogte via bewonersbrieven, de website, sociale media, digitale nieuwsbrief en een mailing aan direct betrokkenen. Ook worden twee inloopbijeenkomsten gehouden, op woensdag 24 mei en dinsdag 30 mei 2023. Beide avonden vinden plaats in de kantine van Achates en zijn van 19.00 – 21.00 uur.

   

  Vervolg

  In de komende periode zullen we samen met het Lob van Gennep en de verschillende werkgroepen, starten met het inrichten en vormgeven van de aangewezen locatie. Deze werkgroepen zijn samengesteld uit enthousiaste en betrokken Achates leden. Om jullie verder te informeren over de verplaatsing van Achates, zal er een ledenbijeenkomst plaats vinden, exacte datum volgt.

   

  Voor vragen kunnen jullie terecht bij een van de bestuursleden.

   

  Namens het bestuur V.V. Achates

 • Update:19-04-2023

   

  Beste voetbalvrienden,

   

  In de afgelopen maanden en weken zijn er de nodige stappen gezet aangaande een mogelijke verplaatsing van onze v.v. Achates. 

   

  Het is nog niet zo dat er concrete uitwerkingen beschikbaar zijn vanuit de projectgroep LOB van Gennep, maar je hebt kunnen lezen in de media dat de voorkeurslocatie zich bevindt tussen de Bredeweg en Goorseweg. Ook zijn er in de afgelopen weken verschillende mediaberichten voorbijgekomen waarin wij als v.v. Achates worden genoemd. Dit was voor ons aanleiding om tijdens de raadsvergadering van maandag 17 april 2023 gebruik te maken van het inspreekrecht. 

   

  Hier rechts kan je teruglezen wat er namens ons is voorgedragen tijdens de raadsvergadering. Mocht je de vergadering willen terugzien en horen dan verwijzen we je naar de website van de gemeente Gennep.

   

  Wij hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wij houden jullie op de hoogte als er weer nieuws is. 

   

  Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, dan kan je altijd bij een van onze bestuursleden terecht of bij de projectgroep LOB van Gennep.

   

  Met sportieve groet,

   

  Het bestuur van v.v. Achates